Izbornik
 

Politika zaštite osobnih podataka

PRAVILA PRIVATNOSTI
SPECIJALNA BOLNICA SVETA KATARINA
SVKATARINA - DATA PROTECTION OFFICER

O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Društvo Specijalna bolnica Sveta Katarina, sa sjedištem u Zagrebu na adresi Ulica kneza Branimira 71E, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080741338, OIB: 41170172944. (dalje u tekstu: „Specijalna bolnica Sveta Katarina“) kao pružatelj usluga web stranice https://www.svkatarina.hr/ zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka. 
Specijalna bolnica Sveta Katarina posvećena je zaštiti i poštivanju Vaše privatnosti. Pročitajte ova Pravila privatnosti pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja Vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka Specijalna bolnica Sveta Katarina je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.
Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Specijalnoj bolnici Sveta Katarina dostupni korištenjem web stranice https://www.svkatarina.hr/ Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: „Zakon“) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Specijalna bolnica Sveta Katarina je kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga, izradio je ova Pravila privatnosti. 

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka:

• načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse;

• načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka;

• načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka;

• načelu ograničene pohrane;

• načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka;

• načelu odgovornosti;

• načelu povjerenja i poštene obrade;

• načelu oportunosti (svrhe obrade); i

• načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Ova Pravila privatnosti primjenjuje su na sve usluge koje nudi Specijalna bolnica Sveta Katarina, pri čemu je cilj Pravila privatnosti na jasan i transparentan način upoznati Vas kao korisnika s postupcima obrade Vaših osobnih podataka i Vašim pravima. Prije svega, Vi kao korisnik možete se u svakom trenutku obratiti Specijalnoj bolnici Sveta Katarina sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ ili ažuriranjem podataka koji se na Vas odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe želite ili ne želite da se Vaši podaci obrađuju.
Ako želite kontaktirati Specijalnu bolnicu Sveta Katarina u vezi ovih Pravila privatnosti ili u vezi Vaših osobnih podataka, molimo Vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Specijalna bolnica Sveta Katarina

Ulica kneza Branimira 71E

10 000 Zagreb

OIB: 41170172944

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: dpo@svkatarina.hr

Kako i kada Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja Vaše osobne podatke?

Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja Vaše osobne podatke kada je to potrebno za ostvarivanje Vaših potreba kao korisnika usluge ili za potrebe poslovanja Specijalne bolnice Sveta Katarina:

a)  trenutku kada pristupite web stranici https://www.svkatarina.hr/, Specijalna bolnica Sveta Katarina će prikupit Vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom;

b) situacije u kojima Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja druge vrste podataka kao što su (i) datum i vrijeme pristupa na web stranicu, (ii) informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o (iii) operativnom sustavu Vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama . Specijalna bolnica Sveta Katarina može prikupljati informacije o klikovima i Vašem pristupu web stranici https://www.svkatarina.hr/;

c) prilikom postupka dogovora pregleda na web stranici, Specijalna bolnica Sveta Katarina će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona;

d) kada date privolu na web stranici https://www.svkatarina.hr/ za primanje newslettera ili drugih obavijesti o posebnim beneficijama za pacijente, popustima, akcijama te novostima unutar Specijalne bolnice Sveta Katarina. Kao voditelj obrade, Specijalna bolnica Sveta Katarina će od Vas zatražiti unos (osobnih podataka kao što su e-mail adresa, ime i prezime te broj telefona. Pravna osnova za obradu tih podataka je privola. Dakle, kada se prijavljujete za primanje obavijesti o posebnim beneficijama za pacijente, popustima, akcijama i novostima unutar Specijalne bolnice Sveta Katarina, unosom svojih podataka na web stranici https://www.svkatarina.hr/ dajete privolu za obradu unesenih osobnih podataka. Privolu možete povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka dpo@svkatarina.hr,

e) kada kontaktirate službu za korisnike Specijalne bolnice Sveta Katarina i zatražite pomoć ili postavite neko pitanje kako bi Specijalna bolnica Sveta Katarina ostvarila neko od Vaših prava zajamčenih važećim propisima;

f) kada dogovorite pregled putem virtualne ambulante, obradit ćemo Vaše osobne podatke kao što su ime, prezime, rezultati pretraga i dijagnoza koje prenesete na stranicu, podatke s bankovne kartice potrebne za plaćanje usluge;

g) kada se Specijalnoj bolnici Sveta Katarina obratite putem društvenih mreža, Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja podatke koje ste ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva;

h) kada postavite bilo kakav upit vezan uz ponudu usluge, Specijalna bolnica Sveta Katarina će obradit Vaše kontakte i/ ili druge podatke koje dostavljate prilikom slanja upita. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih korisnika usluga koji se obraćaju Voditelju obrade sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određena zdravstvena usluga.

i) u trenutku izvršenja tražene profesionalne usluge, što uključuje i upravljanje podacima, slanje komunikacija u vezi s izvršenjem tražene usluge i eventualno upravljanje postupcima naknade za profesionalne usluge, Specijalna bolnica Sveta Katarina obrađuje Vaše zdravstvene podatke;

j) kada postoji obveza komunikacije podataka iz razloga javnog interesa u sektoru javnog zdravstva, Specijalna bolnica Sveta Katarina može obrađivati i dijeliti Vaše osobne podatke uključujući i zdravstvene podatke;

k) kada podnesete zahtjev za izdavanjem preslike medicinske dokumentacije;

l) kada prigovorite u svezi kvalitete, sadržaja i vrste pružene zdravstvene usluge;

m) kada kontaktirate Specijalnu bolnicu Sveta Katarina putem telefona, obrađujemo osobne podatke snimanjem telefonskih poziva. 

Gore navedene određene kategorije Vaših osobnih podataka Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja ili na temelju privole koja Vam je prikazana prilikom dolaska na web stranicu https://www.svkatarina.hr/ putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje web stranice https://www.svkatarina.hr/ ili kada Vam već kao svom korisniku Specijalna bolnica Sveta Katarina šalje neke zanimljive obavijesti) ili kako bi Specijalna bolnica Sveta Katarina izvršila svoje obveze koje proizlaze iz važećih propisa Republike Hrvatske.

U trenutku izvršenja tražene profesionalne usluge, Specijalna bolnica Sveta Katarina obrađuje Vaše zdravstvene podatke na temelju članka 9. stavka 2. točke (h): obrada je nužna u svrhu preventivne medicine ili medicine rada radi procjene radne sposobnosti zaposlenika, medicinske dijagnoze, pružanja zdravstvene ili socijalne skrbi ili tretmana ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sustavima i uslugama na temelju prava Unije ili prava države članice ili u skladu s ugovorom sa zdravstvenim radnikom.

Kada postoji obveza komunikacije podataka iz razloga javnog interesa u sektoru javnog zdravstva, Specijalna bolnica Sveta Katarina Vaše osobne podatke, uključujući i zdravstvene podatke, obrađuje na temelju članka 9. stavka 2. točke (i): obrada je nužna iz razloga javnog interesa u području javnog zdravlja

Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku tu privolu povući. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: dop@visioncompliance.eu ili na adresu Ulice Republike Austrije 23, 10 000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Obratite pažnju na obvezan obim podataka koji Specijalna bolnica Sveta Katarina traži od Vas jer u slučaju da korisnik ne pružite tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi se izvršili za njih tražena ili očekivana aktivnost, takvom korisniku nažalost neće biti dopušteno uključivanje u istu, jer će bez traženih podataka aktivnost biti tehnički neprovediva.

Specijalna bolnica Sveta Katarina ne prikuplja podatke o djeci. Ako se Specijalna bolnica Sveta Katarina uvjeri kako su takvi podaci preneseni bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, Specijalna bolnica Sveta Katarina će ih uklonit bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti web stranicu https://www.svkatarina.hr/ u svrhu naručivanja.

Koje podatke i u koju svrhu Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja direktno od Vas?

Tipične kategorije podataka koje Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja od korisnika su sljedeće: ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i druge informacije koje Vi pružite pri ispunjavanju obrasca na web stranici https://www.svkatarina.hr/ ili kada komunicirate sa Specijalnom bolnicom Sveta Katarina putem telefona ili e-pošte.

Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja i zdravstvene osobne podatke korisnika: bolnički karton, matični broj osiguranika, podatke o osiguranju (kategorija osiguranja, područni ured HZZO-a, država osiguranja, broj iskaznice dopunskog osiguranja, broj EU kartice zdravstvenog osiguranja, ako je primjenjivo), podatke o zdravstvenom stanju i liječenju, dijagnozi (uputna/ završna) te potrebnim parametrima za izvršenje pojedine zdravstvene usluge (visina, težina, alergije, krvna grupa, RH faktor i sl.),podatke o liječnicima (šifra uputnog liječnika/šifra uputne zdravstvene ustanove/šifra liječnika koji je liječio pacijenta), medicinsku dokumentaciju, broj ozljede na radu (ako je primjenjivo).

Vaše osobne podatke Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja radi:

• izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge;

• korištenja svih usluga na web stranici https://www.svkatarina.hr/;

• što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva;

• statističke obrade podataka;

• slanja materijala, ponuda i kontaktiranja;

• poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga;

• moguće komunikacije podataka iz razloga javnog interesa u sektoru javnog zdravstva;

• internih svrha: Voditelj obrade koristi određene podatke korisnika usluga isključivo za potrebe        vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika usluga i/ili Specijalne bolnice Sv.    Katarina. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje    zadovoljavaju potrebe i želje korisnika usluga, istraživanje i analizu tržišta;

• prikupljanja podataka o potencijalnim korisnicima usluga.

Izravno od strane korisnika usluga prikupljamo sljedeće podatke u svrhu pružanja zdravstvenih usluga. Korisnik usluge je dužan dostaviti Voditelju obrade sljedeće podatke putem obrasca, a koji su potrebni radi pružanja pojedine zdravstvene usluge iz registriranih djelatnosti. Ispunjavanjem obrasca korisnici potvrđuju kako su njihovi podaci točni. Putem obrasca prikupljaju se sljedeći osobni podaci:

a) ime i prezime;
b) adresa;
c) osobni identifikacijski broj (OIB) ili matični broj osiguranika (MBO)
d) datum rođenja;
e) spol;
f) kontakt broj telefona i/ili mobitela;
g) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);
h) medicinski podaci
i) podaci o bankovnom računu ili broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja;

Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja osobne podatke iz drugih izvora i suradnih ustanova. Osobni podaci pacijenata - osiguranika HZZO-a koji koriste zdravstvenu zaštitu na temelju uputnice (na temelju akata HZZO-a, propisa koji reguliraju CEZIH te obveznopravnog odnosa o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO-om) prosljeđuju se ovisno o funkcionalnosti, putem CEZIH-a (medicinska dokumentacija o izvršenoj zdravstvenoj usluzi) te pojedini osobni podaci u svrhu obračuna HZZO-u.

Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja osobne podatke osoba koje kontaktiraju Društvo putem telefona. Specijalna bolnica Sveta Katarina snima telefonske razgovore pri čemu su korisnici obaviješteni kako se telefonski razgovor snima. Specijalna bolnicaSveta Katarina ne dijeli snimke razgovora s trećima, a uvid u snimke imaju odgovorne osobe zaposlene u Društvu.

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Specijalne bolnice Sveta Katarina zatražiti sljedeće:

  • da Specijalna bolnica Sveta Katarina omogući pristup Vašim osobnim podacima;

Specijalnu bolnicu Sveta Katarina možete pitati koje Vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije Vaših osobnih podataka se čuvaju, tijela ili kategorije tijela s kojima se Vaši osobni podaci dijele, razdoblje zadržavanja Vaših osobnih podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete kontaktirati Specijalnu bolnicu Sveta Katarina ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje on čuva o Vama.

  • zatražiti ispravak pogrešnih podataka;

Specijalna bolnica Sveta Katarina želi da su Vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete tražiti Specijalnu bolnicu Sveta Katarina da se isprave ili uklone informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

  • zatražiti brisanje osobnih podataka;

Možete tražiti od  Specijalne bolnice Sveta Katarina da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni Specijalnoj bolnici Sveta Katarina za obavljanje neke ugovorne obveze prema Vama, Specijalna bolnica Sveta Katarina bi mogala prestati biti sposobna za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

  • Ograničavanje pristupa Vašim podacima (Specijalnoj bolnici Sveta Katarina i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti;

Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili Specijalna bolnica Sveta Katarina više ne treba Vaše osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni Vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju Specijalna bolnica Sveta Katarina smatra legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

  • podnijeti prigovor na način kako Specijalna bolnica Sveta Katarina koristi Vaše podatke;

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju Specijalna bolnica Sveta Katarina smatra legitimnom.

  • zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava);

Ukoliko se obrada temelji na Vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od Specijalne bolnice Sveta Katarina prijenos podataka drugom vršitelju obrade.Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti. 

Ukoliko smatrate da se Vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju Vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje Specijalna bolnica Sveta Katarina prikupi o Vama čuvaju se u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci suzaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. Web stranica je izrađena u skladu s PCI standardima, a prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni [SSL certifikatom koji enkriptira podatke] i tako osigurava da se komunikacija između računala kupca odnosno korisnika i Specijalne bolnice Sveta Katarina odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Specijalna bolnica Sveta Katarina uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni.

Obrađeni podaci pohranjuju se u prostorijama i IT sustavima Specijalne bolnice Sveta Katarina.

Specijalna bolnica Sveta Katarina će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti biti će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Specijalna bolnica Sveta Katarina razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Specijalna bolnica Sveta Katarina će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Specijalnu bolnicu Sveta Katarina na čuvanje podataka (više pod ˝Koliko dugo će Specijalna bolnica Sveta Katarina zadržati Vaše osobne podatke? ˝).

U slučaju da ste Specijalnoj bolnici Sveta Katarina dali privolu (primjerice, pretplatili ste se na newsletter, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke će Specijalna bolnica Sveta Katarina obrađivati do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Specijalna bolnica Sveta Katarina Vaše osobne podatke neće obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Razmjenjuje li Specijalna bolnica Sveta Katarina podatke s trećim osobama?

Specijalnoj bolnici Sveta Katarina je zaštita privatnosti važna, stoga Specijalna bolnica Sveta Katarina nikada neće dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima privatnosti. O dijeljenju i prijenosu podataka Specijalna bolnica Sveta Katarina će Vas uvijek obavijestiti.

Specijalna bolnica Sveta Katarina surađuje i s drugim društvima. To znači da ponekad dijeli Vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. U tom slučaju se podaci prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, partneri Specijalne bolnice Sveta Katarina koji pružaju usluge u ime ili za račun Specijalne bolnice Sveta Katarina mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje Specijalna bolnica Sveta Katarina sklapa s takvim subjektima obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju s posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije. U slučaju prijenosa podataka u SAD Specijalna bolnica Sveta Katarina će Vas tražit dopuštenje s obzirom na posljedice presude ˝Schrems II˝ te proglašenje Privacy Shield-a nevaljanim. Također, ukoliko ugovorni partner Specijalne bolnice Sveta Katarina ima sjedište u SAD-u, Specijalna bolnica Sveta Katarina će revidirat postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje njegov partner jamči kako bi se osigurala zaštita svih ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Svrhe u koje Specijalna bolnica Sveta Katarina dijeli podatke s pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja web stranice https://www.svkatarina.hr/ i druge usluge. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu sa smjernicama i isključivo u svrhu koju je Specijalna bolnica Sveta Katarina strogo odredila. Također, Specijalna bolnica Sveta Katarina ih obvezuje da adekvatno zaštitite Vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Osobne podatke koji se odnose na zdravlje ispitanika, Specijalna bolnica Sveta Katarina priopćit će samo ispitaniku i osobama koje ispitanik izričito navede.

Podatke koji se odnose na zdravlje ispitanika Specijalna bolnica Sveta Katarina priopćit će sljedećim kategorijama subjekata:

  • javnim ili privatnim tijelima za naknadu zdravstvenih troškova;
  • zdravstvenim vlastima, ako je propisano zakonom;
  • drugim specijalistima za savjete potrebne za izvršenje tražene zdravstvene usluge;
  • doktoru zamjeniku ili suradniku.

Specijalna bolnica Sveta Katarina može dijeliti podatke koji se odnose na zdravlje ispitanika iz razloga javnog interesa u sektoru javnog zdravstva.

Osobne podatke korisnika (medicinsku dokumentaciju) – osiguranika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja osiguravajućih društava na temelju Vaše privole možemo proslijediti osiguravajućim društvima čiji ste osiguranik u svrhu izvršenja ugovornog odnosa i obračuna izvršenih zdravstvenih usluga osiguravateljima.

Suradnim zdravstvenim ustanovama s kojima je Voditelj obrade u ugovornom odnosu osobni podaci mogu biti proslijeđeni za potrebe izvršenja dijela usluge (primjerice pojedine laboratorijske pretrage, PHD analiza i sl.), a kako bi u cijelosti izvršili traženu zdravstvenu uslugu. Iste suradne ustanove su i same podložne i obvezne čuvati osobne podatke prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Koliko dugo će Specijalna bolnica Sveta Katarina zadržati Vaše osobne podatke?

Specijalna bolnica Sveta Katarina neće zadržati Vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom propisan duži rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz ostvarivanje Vaših prava za zaštitu privatnosti će čuvati trajno, podatke o računima čuvati će 11 godina dok će medicinske podatke čuvati 10 godina od završenog liječenja).

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući službenika za zaštitu podataka Specijalne bolnice Sveta Katarina na e-mail adresu dpo@svkatarina.hr.

Za što će Specijalna bolnica Sveta Katarina koristiti Vaše osobne podatke?

Specijalna bolnica Sveta Katarina može koristiti Vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje svojih zakonskih i drugih obveza prema Vama, ali ponekad i za poboljšanje Vašeg iskustva korištenja web stranice https://www.svkatarina.hr/ i sigurnosnih razloga.

Svrhe u koje Specijalna bolnica Sveta Katarina koristi Vaše osobne podatke opisane su u ovim Pravilima privatnosti, a ukoliko se Vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Newsletter

Specijalna bolnica Sveta Katarina Vam želi poslati informacije o o posebnim beneficijama za pacijente, popustima, akcijama, novostima unutar Specijalne bolnice Sveta Katarina ili u edukativne svrhe. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim Pravilima privatnosti. Za prijavu na Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, e-mail adresu i broj telefona.

Specijalna bolnica Sveta Katarina može koristi kontakt podatke i korisnika usluga čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o svim informacijama i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik usluge ne usprotivi takvoj obradi.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, Specijalna bolnica Sveta Katarina koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje se šalju na Vaše računalo i kojima Specijalna bolnica Sveta Katarina može kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati web stranice Specijalne bolnice Sveta Katarina Kolačići pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje web stranice, a što pomaže u poboljšanju web stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://www.svkatarina.hr/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

Specijalna bolnica Sveta Katarina nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana. 

Specijalna bolnica Sveta Katarina prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter i TikTok. Specijalna bolnica Sveta Katarina odnosno odgovorne osobe imenovane od strane Specijalne bolnice Sveta Katarina imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, Specijalna bolnica Sveta Katarina ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

Specijalna bolnica Sveta Katarina koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a, Instagram-a, LinkedIn-a, Twitter-a i TikTok-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste Vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

YOUTUBE ONLINE

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

INSTAGRAM ONLINE

https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter

https://twitter.com/en/privacy

TikTok

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTube-a, Instagram-a, LinkedIn-a, Twitter-a i/ili TikTok-a, ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://cloud.google.com/contact

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Youtube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA LinkedIn:

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA Twitter:

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://twitter.com/en/privacy#x-privacy-9.1

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA TikTok:

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://www.tiktok.com/legal/report/DPO

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na web stranici https://www.svkatarina.hr/. Specijalna bolnica Sveta Katarina zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Eu Logo
ESIF Logo
Hamag-Bicro Logo
europski strukturni i investicijski fondovi
Politika privatnosti | Korištenje kolačića | Mapa weba