Specijalna Bolnica Sv. Katarina proširila je primjenu autologne plazme obogaćene trombocitima (PRP) i na područje liječenja kroničnih rana.

Razumijevanje procesa zacjeljivanja rana i primjene PRP terapije 

Proces zacjeljivanja rana je vrlo složen i kompliciran te je podložan raznim faktorima, osobito kod pacijenata s komorbiditetima. U nekim slučajevima, to može rezultirati kroničnim ranama koje ne zacjeljuju. Suvremena medicinska istraživanja sve više potvrđuju učinkovitost kliničke upotrebe autologne plazme bogate trombocitima (PRP) u liječenju takvih rana, a radi se o mehanizmima koji  uključuju kompleksne interakcije između pacijentovih trombocita, citokina i čimbenika rasta.

Što su kronične rane? 

Kronična rana može se definirati kao defekt kožne barijere koji perzistira nakon tri mjeseca od ranjavanja, tj. prekida kontinuiteta kože. Takve rane često predstavljaju veliki terapijski izazov, posebice među starijim pacijentima, kod onih koji boluju od dijabetesa i onih s vaskularnim poremećajima. Normalni proces i tijek zacjeljivanja rana može biti narušen zbog niza faktora, kao što su loša opskrba krvlju, oslabljeni imunološki sustav i neadekvatan nutritivni status pacijenta. Kronične rane kao takve mogu značajno smanjiti kvalitetu života pacijenta te predstavljaju značajno opterećenje za zdravstveni sustav.

Što je PRP terapija? 

Plazma bogata trombocitima (PRP) je potpuno autologni proizvod dobiven iz pacijentove vlastite krvi, a sadrži visoke koncentracije trombocita i različite faktore rasta ključne za uspješno zacjeljivanje i regeneraciju tkiva. Proces dobivanja PRP-a uključuje centrifugiranje periferne krvi pacijenta posebnim protokolom tijekom 5-6 minuta kako bi se postigla koncentracija trombocita 2-5 puta veća u odnosu na normalnu krv. Korištenje PRP-a prvotno je započelo 1960-ih i 1970-ih godina u hematologiji, a danas se koristi u raznim medicinskim, kirurškim i ne-kirurškim područjima područjima, poput dermatologije, ortopedije i sportske medicine itd. 

Nedavni sustavni pregled i meta-analiza randomiziranih kontroliranih studija pokazali su da terapija autolognom plazmom bogatom trombocitima (PRP-om) učinkovito pospješuje zacjeljivanje rana i smatra se održivom opcijom biološke adjuvantne terapije u bolesnika s dijabetičkim ulkusima stopala koji ne zacjeljuju.

Mehanizmi djelovanja PRP-a 

Alfa granule koje se nalaze u trombocitima sadrže obilje faktora rasta za koje se vjeruje da igraju važnu ulogu u mehanizmima djelovanja zacjeljivanja. Neki od njih su transformirajući faktor rasta B1 (TGF-B1), vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF), epidermalni faktor rasta (EGF), inzulinu sličan faktor rasta 1 (IGF-1), GF (PDGF) izveden iz trombocita i faktor rasta fibroblasta (FGF). Nakon što se oni oslobode iz alfa granula, aktiviraju se brojni polipeptidi i receptori kako bi pospješili zatvaranje rana, a to se postiže poznatim učincima na diferencijaciju i proliferaciju stanica, kemotaksu, sintezu kolagena i angiogenezu. Zbog povećanih koncentracija svih gore navedenih čimbenika, terapija PRP-om pospješuje zacjeljivanje rana.

Izazovi u liječenju kroničnih rana 

Predviđanje i identifikacija prognostičkih čimbenika za zacjeljivanje kroničnih rana je teško zbog multifaktorijalne patogeneze i različitih etiologija rana. Primjerice, pacijenti sa šećernom bolešću (dijabetesom) imaju posebno izazovan proces cijeljenja rana te su izloženi riziku produljenog zacjeljivanja. Naime, jedna procjena sugerira da će 1 od 3 do 1 od 5 pacijenata sa šećernom bolešću nekad tijekom života razviti kroničnu ranu koja ne zacjeljuje. S druge strane, oni pacijenti koji nemaju dijabetes imaju puno bolju regulaciju angiogeneze i lokalnog upalnog odgovora u cijeljenju rana te puno učinkovitiji imunološki odgovor na kolonizirajuće bakterije, s nižim razinama reaktivnih vrsta kisika. Čak i nakon zacjeljivanja rana kod dijabetičara, i dalje postoji visoki rizik od recidiva kroničnih rana. U periodu od jedne godine taj rizik iznosi otprilike 40%, a unutar pet godina može doseći čak 65%. Osim toga, identificirani su i neki čimbenici rizika za recidiv dijabetičkog ulkusa, a oni uključuju progresiju neuropatije, perifernu arterijsku bolest, infekciju rane, glikozilirani hemoglobin veći od 7,5%, preulcerativne lezije itd.

Primjena PRP-a u Specijalnoj bolnici Sv. Katarina 

Specijalna Bolnica Sv. Katarina već koristi aplikaciju PRP-a, tj. autologne plazme obogaćene trombocitima u ortopediji i proktologiji pri liječenju analnih fisura, a sada tu primjenu proširuje i na liječenje kroničnih rana.

Nakon specijalističkog pregleda, pacijentima kojima je indicirana aplikacija PRP terapije, ista se primjenjuje brzo i jednostavno kao ambulantni, minimalno invazivni zahvat. Nakon vađenja krvi iz vene dobro hidriranog pacijenta, ista se centrifugira nekoliko minuta, a potom se aplicira oko rane putem šprice i igle.

U prosjeku, PRP terapija za kronične rane zahtijeva minimalno tri tretmana s razmakom od nekoliko tjedana između aplikacija. Ponekad je potreban manji ili već broj aplikacija od navedenog, ovisno o adekvatnosti kliničkog odgovara pacijenta, tj. zaraštanja rane. Stoga se broj aplikacija uvijek određuje individualno za svakog pacijenta tijekom samog liječenja.

Kronične rane ozbiljno narušavaju kvalitetu života pacijenata, a PRP terapija, kao oblik regenerativne medicine u formi autologne plazme bolesnika, nudi obećavajuće rezultate bez rizika od odbacivanja ili alergijskih reakcija, kroz ambulantni zahvat uz minimalnu bolnost. Ovim se postupkom sve važno i potrebno za cijeljenje rana dovodi tim istim ranama lokalno, pritom zaobilazeći probleme oštećenja perifernih krvnih žila i neadekvatne cirkulacije.

Ako patite od kroničnih rana i želite saznati jeste li kandidat za ovu vrstu PRP terapije, obratite nam se s povjerenjem na broj telefona na 01 2867 400 ili e-mailom na info@svkatarina.hr.

Izvori:

1. Martin P., Nunan R. Cellular and molecular mechanisms of repair in acute and chronic

wound healing. Br J Dermatol. 2015; 173(2): 370-378.

2. Grose R., Werner S. Wound-Healing Studies in Transgenic and Knockout Mice. Mol

Biotechnol. 2004; 28(2): 147-166.

3. Han G., Ceilley R. Chronic Wound Healing: A Review of Current Management and

Treatments. Adv Ther. 2017; 34(3): 599-610.

4. Alves R., Grimalt R. A Review of Platelet-Rich Plasma: History, Biology, Mechanism of

Action, and Classification. Skin Appendage Disord. 2018; 4(1): 18-24.

5. Shively J.A., Sullivan M.P., Chiu J.S. Transfusion of Platelet Concentrates Prepared from

Acidified Platelet- Rich Plasma. Transfusion (Paris). 1966; 6(4): 302-307.

6. Deng J., Yang M., Zhang X., Zhang H. Efficacy and safety of autologous platelet-rich plasma

for diabetic foot ulcer healing: a systematic review and meta-analysis of randomized

controlled trials. J Orthop Surg. 2023; 18(1): 370.

7. Sanchez-Gonzalez D.J., Méndez-Bolaina E., Trejo-Bahena N.I. Platelet-Rich Plasma

Peptides: Key for Regeneration. Int J Pept. 2012; 2012: 1-10.

8. Werner S., Grose R. Regulation of Wound Healing by Growth Factors and Cytokines.

Physiol Rev. 2003; 83(3): 835-870.

9. Gould L., Abadir P., Brem H., Carter M., Conner-Kerr T., Davidson J., et al. Chronic wound

repair and healing in older adults: current status and future research. J Am Geriatr Soc.

2015; 63(3): 42r7-438.

10. Burgess J.L., Wyant W.A., Abdo Abujamra B., Kirsner R.S., Jozic |. Diabetic Wound-Healing

Science. Med Kaunas Lith. 2021; 57(10): 1072.

11. Armstrong D.G., Boulton A.J.M., Bus S.A. Diabetic Foot Ulcers and Their Recurrence.

Ingelfinger JR, ed. N Engl J Med. 2017; 376(24): 2367-2375.

Pošaljite poruku: